จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการสาน – สร้าง – เสริมสุขแรงงานไทย ในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ โดยกำหนดกิจกรรมภายใต้โครงการ คือ การฝึกอาชีพเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือ และต่อยอดอาชีพให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบ (กลุ่มเกษตรกร) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนางั่ว ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2560 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 25 คน โดยให้ความช่วยเหลือตามความต้องการของกลุ่ม อาทิ การเพิ่มทักษะฝีมือแรงงาน ให้ความรู้ ความเข้าใจ สิทธิของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ส่งเสริมอาชีพสำหรับ ผู้ว่างงาน แนะนำตลาดเพิ่มสำหรับผู้ที่ผลิตที่ต้องการขยายตลาด พร้อมสอดแทรกแนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างความรู้ ความเข้าใจสิทธิหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อพัฒนาแรงงานนอกระบบให้เข้มแข็งโดยการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครแรงงาน

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

ร่วมแสดงความคิดเห็น