เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดฯ ครั้งที่ 3/2560 เพื่อพิจารณาปรับปรุงแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 พิจารณากระบวนการจัดประชุม และโครงการรักษาพันธุกรรมและวัฒนธรรมข้าวภายใต้โครงการข้าวแปลงใหญ่ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

ร่วมแสดงความคิดเห็น