วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามแนวพระราชดำริ(ปิดทองหลังพระ) ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านห้วยผักกูด หมู่ที่ 10 ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจาก นายเวทิน พุ่มอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายอำเภอหล่มเก่า หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยผักกูด จิตอาสาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการ

นายเวทิน พุ่มอินทร์
ผอ.สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์
นางปิณฑิรา เก่งการพานิช
นายอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

โครงการ “ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามแนวพระราชดำริ(ปิดทองหลังพระ) จัดโดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ จังหวัดเพชรบูรณ์ กรมป่าไม้ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

ร่วมแสดงความคิดเห็น