เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 26 ธันวาคม 2559 สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกด้านการเกษตรในสถานศึกษา ภายใต้โครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในสถานศึกษาได้มีความรู้ด้านการเกษตร สามารถช่วยเหลืองานในครอบครัวหรือยึดถือเป็นอาชีพต่อไปในอนาคต อีกทั้งยังเพิ่มทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนำหลักการทำเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบบูรณาการ สู่การเรียนการสอนในสถานศึกษาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทางวิชาการที่มีศักยภาพ โดยมีเกษตรกรต้นแบบมาถ่ายทอดองค์ความรู้ในการทำการเกษตรแก่นักเรียนในสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านโจะโหวะ ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

ร่วมแสดงความคิดเห็น