วันที่ 2-3 ตุลาคม 2562 นายวินชัย เสมาทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นายมานพ วุฒิยาลัย (รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์คนที่ 1) นายรอด พรหมลัทธิ์ (รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์คนที่ 2) นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวฐิตาภรณ์ สายโส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  เข้าร่วมโครงการ “โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานราก” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

 

โดยวันที่ 2 ตุลาคม 2562 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 1 และนายสิทธิพร จริยพงศ์  รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 2  ได้กล่าวมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานราก เป็นการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายภาคการเกษตร เพื่อเตรียมเสนอต่อภาครัฐ และมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคในการทำงานที่ผ่านมา เพื่อรับทราบและร่วมกันกำหนดแนวทางการแก้ไข โดย ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ

นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์
นายสิทธิพร จริยพงศ์ (ด้านซ้ายไปขวา)
ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์

และในวันที่ 3 ตุลาคม 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานมอบนโยบายแก่สภาเกษตรกรแห่งชาติ ในโอกาสจัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563  โดยมีสมาชิกสภาเกษตรกร ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ หัวหน้า พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัด เข้าร่วมงาน จำนวนกว่า 600 คน และนายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าจะเป็นกลไกสำคัญในการทำงานระหว่างรัฐและเกษตรกรไทยทั่วประเทศ ในวันดังกล่าวท่านตั้งใจมาพบตัวแทนพี่น้องเกษตรกรและเห็นชอบกับทิศทางการขับเคลื่อน การดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ด้วย

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(นายกรัฐมนตรี)
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ถ่ายภาพคณะร่วมกับนายกรัฐมนตรี

CR ภาพข่าว :สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ร่วมแสดงความคิดเห็น