วันที่ 2  พฤษภาคม 2562 นายวินชัย  เสมาทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางสาวสุกัญญา   เฉลิมเล่า หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

 

นางสาวสุกัญญา เฉลิมเล่า หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สกจ.พช.

เพื่อรับทราบ

1.รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562

2.รายงานผลการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการการขอใช้เงินเหลือจ่ายของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ที่ อ.ก.บ.ภ. เห็นชอบและรับทราบ

3.รายงานสรุปบัญชีเงินเหลือจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

เพื่อพิจารณา

1.การขอใช้เงินเหลือจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

 

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น