วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายวินชัย เสมาทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบหมายให้ นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้แทนเพื่อเข้าร่วมประชุม  “คณะทำงานกำหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จังหวัดเพชรบูรณ์” จัดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ และสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นางพรทิพา แก้วชนะ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณาร่างใบสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ ปี 2562 , ร่างกำหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จังหวัดเพชรบูรณ์ (PGS-PHECHABUN) ,ร่างแบบประเมินเกษตรอินทรีย์ และร่างตราสัญลักษณ์มาตรฐานเกษตรอินทรีย์จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จังหวัดเพชรบูรณ์/อำเภอ ไปสู่เป้าหมายพื้นที่ 100,000 ไร่ ในปี 2564 อย่างมีมาตรฐาน ตามแนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์จังหวัดเพชรบูรณ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น