วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 23, 2019

ข่าวสารกิจกรรม

กิจกรรมที่หน่วยงานดำเนินการในภาพรวม

ร่วมประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดเพช...

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำ...

รับเรื่องปัญหา “หนี้สิน” เกษตรกร

วันที่ 10 มกราคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์รับเรื่อง ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร ณ สำนักงานสภาเกษตรก...

เมล็ดพันธ์ุ”ถั่วเขียว”ส่งต่อสู่เกษตรกร

วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบ...

สภาเกษตรลงพื้นที่ทำแผนอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น.  สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรม...

ผู้ว่าราชการเปิดจวนต้อนรับสภาเกษตรกร

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 17.00-21.00น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจาร...

สภาเกษตรลงพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ การตอบรับเหนียวแน่น

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น.  สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรม...

สภาเกษตรลงพื้นที่ทำแผนพื้นที่ อ.หล่มสักและอ.หล่มเก่า

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น.  สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรม...

สภาเกษตรทำแผนอำเภอเขาค้อ

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น.  สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรม...

เกษตรกรเฮ ก.บ.ก. อนุมัติ โครงการครัวเกษตรอินทรีย์ ภายใต้การบ...

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจั...

อำเภอชนแดน-อำเภอวังโป่ง หนึ่งในพื้นที่เป้าหมายแผนพัฒนาของสภา...

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-11.30 น.  สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเ...