วันจันทร์, ตุลาคม 21, 2019

ข่าวสารกิจกรรม

กิจกรรมที่หน่วยงานดำเนินการในภาพรวม

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กลุ่มภาคเหนื...

วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นายวินชัย เสมาทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการป...

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจ LIMEC ประเทศไทย...

วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายวินชัย เสมาทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการป...

การประชุมรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จัง...

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นายวินชัย เสมาทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้า...

การประชุมขับเคลื่อนการส่งเสริมอาชีพโคเนื้อ

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวินชัย เสมาทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมก...

สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์จัดโครงการ “การบูรณาการขับเค...

วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยคณะทำงานแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคการเก...

สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่องแนวท...

วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง"แนวทาง...

สภาเกษตรกรเข้าร่วมโครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว...

วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ปลูกต้นไม...

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 6/2562

วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ คร...

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ก...

วันที่ 3 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ สภาเกษตรก...

กิจกรรมเสริมศักยภาพกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรด้วยการตลาดเชิงดิจิทัล...

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรด้วยการตลา...