วันเสาร์, สิงหาคม 17, 2019

ข่าวสารกิจกรรม

กิจกรรมที่หน่วยงานดำเนินการในภาพรวม

สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ที่สาธารณะประโยชน์วัดป่าเสนานุช หมู่11 ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่...

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรม...

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวินชัย เสมาทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการป...

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และเฝ้าระวั...

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรก...

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกิจกรรมโครงการ ศธ.ปลูก...

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ...

ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบ...

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูร...

ร่วมพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ร่...

ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจั...

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายวิชัย เสมาทอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบร...

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื...

วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ...

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื...

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ สำ...

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลั...

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. นายวินชัย เสมาทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้น...