วันพฤหัส, ธันวาคม 13, 2018

ข่าวสารกิจกรรม

กิจกรรมที่หน่วยงานดำเนินการในภาพรวม

“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน 2561”

"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ...

สภาเกษตร-หอการค้า-เครือข่ายเพชบุระ ร่วมมือพาณิชย์ขับเคลื่อนต...

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะทำงานขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา เครือข่ายคนต้นน้ำ เ...

ประชุมเชิงปฎิบัติการชี้แจงแนวทาวการดำเนินงานและวางแผนจัดการด...

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หั...

ประชุมสภาเกษตกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 7/2561

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดเ...

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชนมั่นคงห่างไกลยาเสพติด

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ สภาเกษตรก...

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ คร...

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นายปณวัตฒ์ วงค์...

ประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ครั้งที่ 2

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภุฎเพชรบูรณ์ ...

ประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. ที่ ห้องประชุม อาคาร1 ตึกสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภุฎเพชรบูรณ์ นายป...

บูรณาการข้อเสนอการแก้ไขปัญหาและพัฒนาแหล่งน้ำ

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่ อบต.นาซำ อ.หล่มเก่า นายปณวัตฒ์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเ...

สภาเกษตรร่วมพิธีมอบบ้าน “พอเพียง”

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวสุกัญญา เฉลิมเล่า หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ได้รับมอบหมายจากหัวห...