Sunday, July 5, 2020
ข่าวสารกิจกรรม

ข่าวสารกิจกรรม

กิจกรรมที่หน่วยงานดำเนินการในภาพรวม

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้ง...

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูร...

การประชุมการพัฒนากลุ่มองค์กรเกษตรกรเป็นเกษตรอุตสาหกรรม (กลุ่...

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเพขรบูรณ์ไ...

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ลงพื้นที่อำเภอชนแดน กลุ่มว...

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูร...

ประธานสภาเกษตรกรเข้าร่วมงานประกวดโคเนื้อบึงสามพัน ครั้งที่13...

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายวินชัย เสมาทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อม...

การประชุมคณะทำงานกำหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ค...

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เข้าร...

โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก ปีก...

วันที่ 29 มกราคม 2563 นายวินชัย เสมาทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์  ซึ่งตามคำสั่งจังหวัดเพชรบู...

การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่1/2563

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ค...

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องมาตรการเชิงรุกด้านการป้องกั...

วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบ...

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วม”พิธีเปิดงาน...

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพช...

การประชุมวาระยามเช้า ( Morning Brief ) จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ...

วันพุธที่ 15 มกราคม 2563เวลา 08.00 น.นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ...