วันพฤหัส, มกราคม 23, 2020

ข่าวสารกิจกรรม

กิจกรรมที่หน่วยงานดำเนินการในภาพรวม

การประชุมติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ...

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ มอ...

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) จังหวัดเพชรบ...

วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 12.00 น. นายวินชัย เสมาทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ น...

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กลุ่มภาคเหนื...

วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นายวินชัย เสมาทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการป...

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจ LIMEC ประเทศไทย...

วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายวินชัย เสมาทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการป...

การประชุมรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จัง...

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นายวินชัย เสมาทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้า...

การประชุมขับเคลื่อนการส่งเสริมอาชีพโคเนื้อ

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวินชัย เสมาทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมก...

สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์จัดโครงการ “การบูรณาการขับเค...

วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยคณะทำงานแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคการเก...

สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่องแนวท...

วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง"แนวทาง...

สภาเกษตรกรเข้าร่วมโครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว...

วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ปลูกต้นไม...

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 6/2562

วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ คร...