Sunday, July 5, 2020

คลังความรู้

รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการเกษตร

ชะลอการนำเข้าข้าวสาลี เพื่อแก้ไขปัญหาราคาข้าวโพดตกต่ำ

video
https://www.youtube.com/watch?v=MM7ODDHDTYc&feature=youtu.be สภาเกษตรกรแห่งชาติ ระบุการนำเข้า...

THE MASTER OF SMAEs

video
ต้นแบบผู้ประกอบการ SMAEs, SMAEs, BAAC

“บทบาทภารกิจและขับเคลื่อนของสภาเกษตรกรแห่งชาติ”

video
ที่มา : สถานีโทรทัศน์ช่อง 5 (รายการ เกษตรอาสา)

การตอนกิ่งมะม่วง โครงการอบรมยุวเกษตรกร รุ่นที่ 2

video
https://www.youtube.com/watch?v=QaAhAM7u3AY "หลักสูตรการตอนกิ่งมะม่วง" ในโครงการอบรมยุวเกษตรกร รุ...

ประชุมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมืองและกลุ่มเกษตรกรทำเห็ดหลิ...

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ ตำบลหนองแม่นา และตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบู...

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ

video
สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ...

เกษตรกรเพชรบูรณ์ ผันอาชีพหันมาเลี้ยงกุ้งล๊อบสเตอร์น้ำจืด

video
นายสุรศักดิ์ แทนวันดี อายุ27ปี ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ พาผู้สื่อข่าวชม บ่อเลี้ยงกุ้งล๊อบสเตอร์น้ำจืด นับ...