สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์และหน่วยพัฒนาการเคลื่อน 16 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมภาคการเกษตร ในการส่งเสริมการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการเกษตรแบบบูรณาการ เมื่อ เวลา 09.00 น. วันที่ 7 เมษายน 2560 นายวินชัย เสมาทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมภาคการเกษตร ณ ห้องประชุมศรีชมภู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการลงนามในครั้งนี้

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

ร่วมแสดงความคิดเห็น