ตามที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ได้จัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถขอเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการ SMAEs ใหม่ เมื่อวันที่ 2-3 พ.ย.59 ณ โรงแรมเอบีน่า กรุงเทพฯ นั้น เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนโครงการฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ธนาคารจึงจัดประชุม
ซักซ้อมและสร้างความเข้าใจร่วมกัน พร้อมกับจัดทำแผนปฏิบัติงาน ระหว่างผู้บริหารสภาเกษตรกรระดับจังหวัด และผู้บริหาร ธ.ก.ส. ระดับจังหวัดในพื้นที่ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือ
ตอนล่าง สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดยนายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วยนางสาวสุกัญญา เฉลิมเล่า หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมประชุม
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเรือนดาหรา โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

ร่วมแสดงความคิดเห็น